Disclosure

Capitalmind
Reitscheweg 49
5232 BX ’s-Hertogenbosch, Nederland
Tel.: +31 (0)73 623 8774
E-mail: info@capitalmind.com

Raad van bestuur:

Bart Jonkman
Jan Willem Jonkman
Ron Belt

Handelsregister:

KVK Nr. 34119925
BTW-nr: NL 808468315B01

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een Capitalmind medewerker, voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Capitalmind niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Capitalmind aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Capitalmind sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Capitalmind geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Links

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Capitalmind beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Capitalmind aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Inhoud website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse member firms van het hieronder genoemde Europese Capitalmind-netwerk.

De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of andere jurisdictie dan Nederland. Elke juridische relatie tussen de Nederlandse member firms van het hieronder genoemde Europese Capitalmind-netwerk en een derde wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij de betreffende Nederlandse member firm(s) van het hieronder genoemde Europese Capitalmind-netwerk en deze derde uitdrukkelijk schriftelijk de toepasselijkheid van buitenlands recht zijn overeengekomen.

‘Capitalmind’ is het merk waaronder member firms van Capitalmind International handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het Europese Capitalmind-netwerk. Op deze site wordt met ‘Capitalmind’ gedoeld op het Europese Capitalmind-netwerk of, als dit uit de context voorvloeit, op individuele member firms van het Capitalmind-netwerk. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit.

Meer informatie over onze privacy vindt u bij onze Privacy Statement